Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do ubiegania się o przyznanie znaku „Zakup Prospołeczny” na swoje produkty i  usługi. Kolejne posiedzenie Kapituły odbędzie się 18 października 2016 r. Wnioski o certyfikacje prosimy składać do końca września.

Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Certyfikacji mogą się poddać Podmioty Ekonomii Społecznej:
- posiadające odpowiednią formę prawną (centrum integracji społecznej, zakład aktywności zawodowej, spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, spółka non-profit, inny podmiot, który spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym, spółdzielnia o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, w tym spółdzielnie pracy;
- mające siedzibę na terenie Dolnego Śląska;
- prowadzące działalność o charakterze społecznym;
- funkcjonujące na rynku przez co najmniej 6 miesięcy;
- prowadzące działalność o charakterze ekonomicznym
- podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu (nie dotyczy ZAZ).

Informacja i Biuro Znaku „Zakup Prospołeczny”:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Biuro Znaku prowadzi:

Małgorzata Ziemiańska
500 156 055
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Informacji udziela:
Lucyna Pachciarz
500 156 050
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl w zakładce zakup prospołeczny są udostępnione dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Data publikacji: 15.09.2016 r.
Pozostałe
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EK... 08.09.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 05.09.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Wrocławi... 05.09.2016 czytaj »
Zaproszenie dla kierowników jednostek pomocy społecznej z wo... 31.08.2016 czytaj »
INFORMACJA O WARSZTACIE SPECJALISTYCZNYM... 26.08.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkani... 25.08.2016 czytaj »
Rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty o charakterze re... 24.08.2016 czytaj »
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredyt... 22.08.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 03.08.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkani... 03.08.2016 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Liczba odwiedzin: 48628
Liczba gości online: