Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Rekrutacja na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi.
Jest ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”,

Do kogo adresowane jest szkolenie?

W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający warunki przystąpienia do szkolenia określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Pobierz plik Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Liczba miejsc: 30 osób z województwa dolnośląskiego
Miejsce odbywania się zajęć:
- wykłady będą się odbywać się w Auli Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48 w Opolu,
- ćwiczenia i warsztaty będą się odbywać w sali ROPS/WUP, ul. Głogowska 25 w Opolu.
Termin: rozpoczęcie zajęć 5-6 marca 2016 r., zakończenie; grudzień 2016 r.
Pobierz plik szczegółowy harmonogram zjazdów

Szkolenie specjalizacyjne prowadzone będzie w systemie 13,5 zjazdów weekendowych ( sobota i niedziela) na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Monika Budnik, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 18 lutego 2016 r.

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować w wersji kolorowej z pełnymi logotypami :
  1. Karta zgłoszeniowa ( w załączniku) wypełniany i podpisany/opieczętowany przez Kierownika/Dyrektora jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest kandydat,
  Pobierz plik Karta zgłoszeniowa
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu potwierdzające min. 5 lat stażu pracy w zawodzie (wypełniany i podpisany/opieczętowany przez Kierownika/Dyrektora jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest kandydat),
  Pobierz plik Zaświadczenie o zatrudnieniu
  3. Kopia dyplomu uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  4. Kopia dyplomu ukończenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny (kopia za zgodnością z oryginałem/pieczęć pracodawcy), wymóg ten nie dotyczy osób które spełniają warunki z § 9 ust.2 pkt.1-4 ww. rozporządzenia w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  5. Zobowiązanie – umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (oryginał)
  Pobierz plik Zobowiazanie_umowa_z_pracodawca


Informacje dodatkowe:
Z projektu zostaną pokryte koszty:
  a) udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  b) zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po szkoleniu byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność skorzystania z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd w określonym czasie nie był możliwy),
  c) materiałów dydaktycznych i podręczników - w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
  d) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
  e) opłat z tytułu egzaminów przed Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
  f) uroczystości wręczenia dyplomów, w sytuacji zdania przez uczestnika egzaminu przed CKE i wyrażenia zgody przez Komisję na organizację tej uroczystości we współpracy Komisji z podmiotem szkolącym.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie po weryfikacji zgłoszeń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu nie jest organizatorem specjalizacji, odpowiada wyłącznie za rekrutację na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
W razie pytań telefon do kontaktu w sprawie rekrutacji w DOPS Wrocław: M. Budnik, 71,770 42 34.
Data publikacji: 12.02.2016 r.
Pozostałe
Program Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym... 11.02.2016 czytaj »
Rekrutacja na spotkanie doradcze we Wrocławiu.... 11.02.2016 czytaj »
Projekt „Integracja przez Inspiracje"... 05.02.2016 czytaj »
INFORMACJA O REKRUTACJI NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE II STO... 05.02.2016 czytaj »
Spotkania sieciujące dolnośląskie podmioty reintegracyjne... 15.01.2016 czytaj »
Życzenia Bożonarodzeniowe... 21.12.2015 czytaj »
Rekrutacja na członków RKE przedłużona... 30.11.2015 czytaj »
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnego Kom... 18.11.2015 czytaj »
Rozpoczęcie realizacji projektu „Koordynacja ekonomii ... 19.10.2015 czytaj »
NABÓR NA WARSZTATY Z ZAKRESU DIALOGU MOTYWUJĄCEGO - 16 MIEJS... 15.10.2015 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 183259
Liczba gości online: