drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności | RSS

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Projekt systemowy DOPS w zakresie
podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej na lata 2007-2008

Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.3


Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007-2008
Docelową grupą wsparcia w projekcie są pracownicy i wolontariusze publicznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej działających w obszarze integracji na Dolnym Śląsku.

Celem projektu jest:
 • wzmocnienie efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku poprzez podniesienie kompetencji zawodowych ich pracowników i wolontariuszy,
 • wzmocnienie systemu zarządzania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych i społecznych,
 • zapewnienie wsparcia psychospołecznego pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • pogłębienie i aktualizowanie wiedzy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Grupę docelową do której skierowany jest niniejszy projekt można podzielić się na trzy kategorie:
 1. kadra kierownicza oraz zarządzająca projektami danych organizacji,
 2. służba finansowo-księgowa,
 3. pracownicy realizujący zadania z zakresu aktywnej integracji zarówno z organizacji pozarządowych jak i z wszystkich typów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Dla wyżej wymienionych grup docelowych zostaną skierowane następujące formy wsparcia:
 • w 2007 r. - przewidziane jest trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 6 grup z zakresu:
  • I moduł: Aplikowanie o środki EFS,
  • II moduł: Budowanie projektu,
  • III moduł: Zarządzanie projektem.
 • w 2008 r. - zaplanowane są również szkolenia dla pracowników wyżej wymienionych jednostek z zakresu:
  • merytorycznych zmian w przepisach prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznych,
  • wsparcia psychospołecznego pracowników zajmujących się aktywną integracją,
  • wprowadzenia nowych metod aktywnej integracji społecznej,
  • pracy z trudnym i/lub specyficznym klientem.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion