drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Aktywna integracja społeczna
Stanowisko IP dotyczące podjęcia pracy przez beneficjentów w projektach systemowych.

W przypadku, gdy osoba realizująca kontrakt socjalny w projekcie systemowym podjęła pracę traci ona status grupy docelowej projektu. Zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR, ROPS w ramach PO KL grupę docelową projektów systemowych stanowią osoby poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, przy czym wszystkie warunki powinny być spełnione łącznie. Z chwilą podjęcia zatrudnienia osoba ta nie spełnia warunków koniecznych do uczestnictwa w projekcie, w związku z czym nie może kontynuować szkolenia, żadnej innej formy wsparcia, ani też rozpocząć zaplanowanej wcześniej formy wsparcia w ramach kontraktu socjalnego w projekcie systemowym. Koszty dalszego uczestnictwa osoby w projekcie po dniu podjęcia przez nią zatrudnienia są niekwalifikowane.
Osobę, która podjęła zatrudnienie i w związku z tym przerwała udział w projekcie należy wykazywać jako osobę, która zakończyła udział w projekcie, w związku z czym również w Tab. 6 w VII Priorytecie jako osoby, które zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. Datą z jaką należy wykazać dane osoby w systemie PEFS będzie data faktycznego zakończenia udziału w projekcie w związku z podjęciem pracy.
Zgodnie z pismem IZ z dnia 17.07.08, znak: DZF-I-9220-1239-PH/08, w szczególnie wyjątkowych przypadkach możliwa jest kontynuacja uczestnictwa osoby w projekcie, która podjęła zatrudnienie, pod warunkiem wykazania przez beneficjenta, że pomimo podjęcia zatrudnienia osoba ta nadal jest zagrożona wykluczeniem społecznym i nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym.
Zwracam jednak uwagę, że pomimo iż treść pisma wskazuje na cały VII Priorytet, jednak wcześniejsza korespondencja odnosi się do Poddziałania 7.2.1. W związku z tym, jak również w związku ze wskazaniem IZ, iż powinno to występować tylko w szczególnie wyjątkowych przypadkach, IP nie zaleca korzystania z możliwości uczestnictwa w projektach systemowych osób, które podjęły zatrudnienie.
Warsztaty specjalistyczne w Strzelcach Opolskich


W ramach specjalistycznego doradztwa dla OPS i PCPR w roku 2008 DOPS organizuje kolejne warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy integracji. Tym razem będą to warsztaty w Strzelcach Opolskich. Tematyką warsztatów będzie aktywizacja osób w gorszym położeniu (w tym osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych), którą zajmuje się m.in. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich - www.barkastrzelce.org.pl

Tematyka: AKTYWNE FORMY INTEGRACJI OSÓB W GORSZYM POŁOŻENIU.
Miejsce: Strzelce Opolskie; Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA".
Termin: 17-19.09.2008 r.
Rekrutacja: nabór będzie prowadzony on-line; maksymalna wielkość grupy 20 osób; preferowani będą pracownicy zajmujący się aktywną integracją; jednostka może zgłosić maksymalnie jedną osobę.
Termin upływu zgłoszeń: 11.09.2008 r.
Termin wyboru i powiadomienia BO: 12.09.2008r.
Karta zgłoszenia: pobierz plik pobierz plik
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: b.baginska@dops.wroc.pl

Program

17 wrzesień 2008 r.
09.00 - wyjazd do Strzelec Opolskich; zbiórka: Wrocław, róg ulic Joannitów i Dawida,
11.00 - przyjazd i zakwaterowanie - Dom "BARKA" Kaczorownia,
12.30 - obiad - stołówka OPS,
13.30 - działalność Domu "BARKA" w Doryszowie - wspólnota osób bezdomnych,
15.30 - Dom Matki z Dzieckiem Żędowicach - wsparcie rodzin niepełnych,
18.30 - kolacja - Dom "BARKA" Kaczorownia,
19.00 - Dom "BARKA" Kaczorownia
- "Początki działalności BARKI na terenie Gminy Strzelce Opolskie" - prezentacja,
- "System wsparcia osób bezdomnych na przykładzie Domu BARKA" - prezentacja,
20.30 - czas wolny.

18 wrzesień 2008 r.
8.00 - śniadanie Dom "BARKA" Kaczorownia,
9.00 - Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich - "Rola samorządu terytorialnego we wsparciu działań organizacji pozarządowych",
10.30 - Strzelecka Spółdzielnia Socjalna "Sydoraj", Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Sklep "BARKA",
12.30 - obiad - stołówka OPS,
13.00 - wyjazd na Górę Św.Anny oraz Kamień Śląski,
17.30 - kolacja - Ligota Czamborowa,
18.45 - Dom "BARKA" Kaczorownia - "Praca socjalna z osobą bezdomną",
19.30 - czas wolny.

19 wrzesień 2008 r.
8.00 - śniadanie - Dom "BARKA" Kaczorownia,
9.00 - Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich - "Zatrudnienie socjalne uzupełnieniem systemu pomocy społecznej",
10.30 - Dom "BARKA - Leopold",
12.30 - obiad - stołówka OPS,
13.30 - zakończenie wizyty, przewidywany przyjazd do Wrocławia godz. 16.00.Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w sprawie rozliczania kontraktów w przypadku odejścia/rezygnacji BO z projektu, gdy nie zostały zrealizowane dwa instrumenty aktywnej integracji - Kwalifikowalność poniesionych wydatków.

"Wydatki poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w dokumentach programowych PO KL mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od faktu czy dana osoba zakończyła udział w projekcie czy też przerwała go w trakcie realizacji, a także niezależnie od liczby zastosowanych wobec niej form wsparcia."W ramach specjalistycznego doradztwa dla OPS i PCPR w roku 2008 DOPS zorganizuje warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy integracji - tzw. dobre praktyki, m.in. w zakresie integracji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych oraz w instytucjach realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania. Zaplanowano trzy warsztaty parodniowe:
  • aktywne formy integracji osób niepełnosprawnych,
  • działania partnerskie,
  • aktywizacja osób w gorszym położeniu.


Komunikat

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem wizyt studyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o pisemne nadsyłanie wszelkich Państwa propozycji.
Pragnę nadmienić, że wizyty te pragniemy zorganizować w instytucjach wdrażających nowe metody aktywnej integracji typu CIS, spółdzielnia socjalna etc.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora DOPS
Małgorzata Wojtkowiak-JakackaInformujemy, że od 4 lutego 2008 r. w ramach projektu systemowego DOPS został zatrudniony specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji społecznej. Zakres obowiązków specjalisty obejmuje niżej wymienione obszary:
  • doradztwo merytoryczne w zakresie instrumentów aktywnej integracji dla jednostek pomocy społecznej w tworzeniu/wdrażania projektów systemowych, w tym monitorowanie występujących trudności,
  • promowanie nowych instrumentów aktywnej integracji oraz innych, innowacyjnych rozwiązań w tworzeniu/wdrażaniu projektów systemowych,
  • współpraca z instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej, rynku pracy oraz innymi partnerami społecznymi,
  • monitorowanie problemów społecznych oraz potrzeb w zakresie aktywnych form integracji występujących na terenie Dolnego Śląska.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie przewidujemy cykl spotkań w makroregionach Dolnego Śląska: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław celem omówienia problemów związanych z tworzeniem/wdrażaniem projektów systemowych w jednostkach pomocy społecznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres e-mailowy specjalisty pytań, zagadnień, problemów, na które pragniecie Państwo otrzymać odpowiedź lub które sprawiają Państwu trudności.

Bliższe informacje dot. terminów i miejsc spotkań już wkrótce zostaną podane na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Dodatkowe informacje:
  • W każdą środę tygodnia specjalista prowadzić będzie doradztwo w siedzibie DOPS;
  • Istnieje możliwość uzgodnienia wizyty specjalisty w jednostce tworzącej/wdrażającej projekt systemowy.
Kontakt ze specjalistą:

Beata Bagińska - więcej >>
tel. kontaktowy: 071 783 29 18 ; 0 518 050 163
e-mail: b.baginska@dops.wroc.pl

Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion