drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Partnerstwo jako nowy model pracy w jps
Partnerstwo jest dobrowolnym i zorganizowanym współdziałaniem różnorodnych podmiotów na rzecz określonej sprawy, w danym środowisku lokalnym, przy zachowaniu pełnej otwartości i przejrzystości działania oraz równoprawności wszystkich uczestników.
Jerzy Boczoń

RODZAJE PARTNERSTW

Zgodnie z dokumentem "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" z 25 lutego 2008 r. w projektach systemowych wyróżnia się trzy formy partnerstw - partnerstwo realizacji, partnerstwo relacji oraz partnerstwa zadaniowe z Powiatowymi Urzędami Pracy.


Partnerstwo realizacji
Zlecenie przez OPS i PCPR części zadań podmiotom z sektora lub spoza sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pomocy społecznej lub podmiotom z sektora finansów publicznych w trybie porozumienia.

Partnerstwo relacji (wspólna realizacja projektu przez beneficjentów*)
Wspólna realizacja zadania przez beneficjenta i podmioty z sektora lub spoza sektora finansów publicznych, prowadzona poprzez:
  • partnerstwo lokalne - stanowiące pisemne porozumienie partnerów publicznych, społecznych i prywatnych realizujących projekt;
  • partnerstwo publiczno-społeczne, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (forma przewidziana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
* Wspólna realizacja projektu przez jednostki samorządu terytorialnego.
W 2008 r. wspólna realizacja projektu w partnerstwie przez OPS-y i PCPR-y premiowana jest w postaci bonusu w wysokości 15,66% sumy przyznanych środków. W kolejnych latach IP może przyznać dodatkowe środki za partnerstwo, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji rozwojowej na projekt lub na pokrycie wkładu własnego.

Partnerstwo zadaniowe z Powiatowymi Urzędami Pracy
Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu, wskazane jest zawarcie pisemnego porozumienia przez beneficjentów z terenu powiatu - OPS-y i PCPR-y z Powiatowym Urzędem Pracy. Obecnie wymóg ten nie stanowił wymogu formalnego przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w przyszłym roku Instytucja Pośrednicząca może postanowić inaczej.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion