drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Sprawozdawczość finansowa w ramach projektów unijnych
Stanowisko DWUP w sprawie zapytania:

I. Personel projektu

Projekt systemowy 7.1.1/7.1.2 wg Harmonogramu jest realizowany w okresie
od 01-04-2008 do 31-12-2008. Pozostają oszczędności na podkategorii związanej z personelem:
a) projekt rozpoczęto realizować od kwietnia br. (działania promocyjne), skarbnik nie wyraził zgody na udzielenie pożyczki z konta podstawowego lub JST na wynagrodzenie; z tego też powodu zatrudniono pracownika/podpisano aneks do umowy od m-ca czerwca br.; pozostaje oszczędność; czy można kwotę z pozycji jaka została określona w budżecie podzielić przez ilość miesięcy i wypłacić wyższe wynagrodzenie?
b) realizacja projektu zaczęła się od kwietnia br.; koordynator projektu (pracownik OPS - dodatkowa praca) za pracę w projekcie otrzymuje nagrodę/premię. W m-cu kwietniu nie otrzymał nagrody/premii ponieważ nie było dotacji rozwojowej choć podpisano aneks od kwietnia; czy można np. zwiększyć nagrodę/premię w pozostałych miesiącach?

Założenia: przesunięcia nie zwiększają wysokości środków na wynagrodzenie personelu w ramach danego zadania.
Czy w/w przypadkach wymagana jest zgoda WUP?

Ad.I. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
Nie ma formalnego wymogu, aby beneficjent występował o zgodę do IP2 o dokonanie przesunięć w budżecie w opisywanym zakresie, pod warunkiem że wynagrodzenie pracownika nie przekroczy limitów, o których mowa w Zasadach przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w ramach PO KL, a wartość przesunięcia nie przekroczy 10% wartości zadania, zgodnie z §20 pkt.2 umowy ramowej.

II. Ewidencja księgowa projektów systemowych

a) Wydatki ponoszone z otrzymanej dotacji rozwojowej należy dzielić na §8 i 9 tj. 85% do 5% w jaki sposób dokonać tego podziału?
b) Czy plan wydatków budżetowych powinien być w podziale na §8 i 9?
c) Czy wkład własny powinien być ewidencjonowany zawsze z końcówką §9? Takie ewidencjonowanie powoduje że w planie finansowym i ewidencji projektu występują dwie 9.

Ad.II. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
a) W przypadku jeśli beneficjent wskazał we wniosku o dofinansowanie projektu, że będzie ponosił wszystkie wydatki w projekcie proporcjonalnie z dotacji rozwojowej i wkładu własnego zgodnie z montażem finansowym w projekcie, to podziału wydatków z otrzymanej dotacji rozwojowej można dokonywać na poziomie każdego dokumentu księgowego i dzielić wydatek na odpowiednio 85% z końcówką 8 oraz 5% z końcówką 9. Natomiast jeżeli z wniosku o dofinansowanie projektu wynika, że pewne wydatki będą pokrywane wyłącznie z wkładu własnego lub pokrywane z niego w części większej niż wynika to z montażu finansowego w projekcie, to nie można wymagać od beneficjenta aby dzielił każdy dokument księgowy w sposób opisany powyżej. Niemniej jednak każdy dokument musi być opisany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a montaż finansowy projektu musi być zachowany w skali całego projektu, a nie w skali pojedynczego dokumentu księgowego.
b) Tak.
c) Wkład własny należy ewidencjonować zawsze z końcówką §9.
Zmienione Wytyczne i Zasady PO KL

W dniu 19 września 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jednocześnie w dniu 15 września 2008 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jarosław Pawłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zmienione Wytyczne i Zasady obowiązują od dnia 1 października 2008 r.
W związku z powyższym Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (IP2) informuje, iż w związku z nowoobowiązującym formularzem wniosku o płatność zawartym w wspomnianych Zasadach finansowania POKL, wnioski o płatność składane w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego (tj. 30.09.2008 r.) należy składać na obowiązującym formularzu, który znajduje się na stronie internetowej www.efs.gov.pl.
W przypadku dokonywania korekt wniosków o płatność za poprzednie okresy rozliczeniowe beneficjenci zobligowani są także do dokonywania korekt wniosków na obowiązującym już formularzu.
Aktualne wersje dokumentów znajdują się na dole strony.Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem wg Zasad Finansowania POKL

Beneficjent dokonuje przeksięgowania odpowiedniej wysokości wydatków pośrednich oraz refundacji odpowiedniej kwoty z rachunku projektu na bieżąco w odniesieniu do poniesionych wydatków bezpośrednich np. po zakończeniu pełnego miesiąca kalendarzowego. Niemniej jednak, jeżeli z zatwierdzenia wniosku o płatność przez odpowiednią instytucję będzie wynikało, że wartość kosztów pośrednich, które mogą być rozliczone jest niższa niż faktyczna kwota przeksięgowana przez beneficjenta, należy dokonać odpowiedniego zwrotu środków na rachunek projektu. Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, muszą natomiast być ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Brak wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem oznacza, że wydatki z nimi związane wykazane we wniosku o płatność nie podlegają kontroli na miejscu. Podczas kontroli na miejscu możliwe jest jednak zweryfikowanie prawidłowości metodologii wyliczania kosztów pośrednich przedstawionej przez beneficjenta na etapie wnioskowania o środki w ramach PO KL (w szczególności, czy kwoty, w oparciu o które beneficjent wyliczył koszty pośrednie są rzeczywiste). Należy pamiętać, że:
- wszelkie redukcje kosztów bezpośrednich (np. w związku z korektami finansowymi) mają wpływ na ryczałtową kwotę kosztów pośrednich;
- wszelkie (nieprzewidziane) przychody powstałe w ramach projektu powinny być odliczane od całkowitych kosztów zadeklarowanych dla takiego projektu (po wyliczeniu kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej).Zwrot kosztów dojazdu

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie samochodem dokonywany jest do najtańszego dogodnego środka lokomocji (zwrot do ceny tam i powrót na tej trasie). Aby móc zwrócić koszty dojazdu BO powinien zwrócić się z prośbą do Ośrodka i uzyskać zgodę Kierownika/Dyrektora jednostki. Do prośby powinien dołączyć przykładowy bilet lub inny dokument który określa koszt podróży. Ponadto powinien wypełniać Oświadczenie kiedy faktycznie dojeżdżał na szkolenie. Ośrodek powinien w swojej dokumentacji posiadać kserokopie prawo jazdy, dowód rejestracyjny (że jest właścicielem lub współwłaścicielem auta; jeśli nie ma auta musi być umowa użyczenia) wraz z aktualnym przeglądem i ubezpieczeniem OC. Wypłacenie kosztów dojazdu następuje po sprawdzeniu czy BO był uczestnikiem szkolenia zgodnie z Oświadczeniem.Wydatki dokonywane w ramach projektów systemowych powinny być księgowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.) - więcej >>Informacja dla OPS-ów i PCPR-ów posiadających oprocentowane konto projektu systemowego:

Naliczone odsetki na koncie projektu OPS i PCPR stanowią dochód własny gminy/powiatu. Kwotę narosłych odsetek od środków na realizację projektu należy przelać na konto gminy/powiatu.Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w sprawie rozliczania kontraktów w przypadku odejścia/rezygnacji BO z projektu, gdy nie zostały zrealizowane dwa instrumenty aktywnej integracji - Kwalifikowalność poniesionych wydatków.

"Wydatki poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w dokumentach programowych PO KL mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od faktu czy dana osoba zakończyła udział w projekcie czy też przerwała go w trakcie realizacji, a także niezależnie od liczby zastosowanych wobec niej form wsparcia."Stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na temat wydatków z tytułu dodatków/premii/nagród dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji.

"Zgodnie z zapisami Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL (s. 31) wydatki z tytułu dodatków/premii/nagród dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji są dokonywane do wysokości 12% wartości zadania 'Aktywna integracja'. Ponieważ wielkość ta jest określona procentowo, a nie kwotowo, i nie została zwiększona w naszym województwie, w opinii IP nie można wydatkować na dodatki/premie/nagrody więcej środków. Można wydatkować mniej, gdyż zgodnie z powyżej cytowanym zapisem wartość procentowa (12%) liczona jest od wartości zadania. Zatem, jeśli instytucja zrealizowała zadanie na niższym poziomie niż zakładano, to nagroda/premia/dodatek nie może być liczony do wartości zadania określonej w budżecie projektu tylko do rzeczywistej wartości zrealizowanego zadania."Przyjęcie nowych środków do realizacji projektu

Ośrodki, które otrzymały możliwość wykorzystania nowych środków zwiększają wartość kontraktu w przypadku, kiedy nie jest to 5 tys. na osobę lub zwiększają grupę docelową w projekcie. W momencie zwiększenia zadania aktywnej integracji można także uzasadnić zmianę innych zadań. W celu przyjęcia dodatkowych środków należy złożyć nowy wniosek o dofinansowanie.
W przypadku, kiedy OPS lub PCPR stwierdzi, że nie będzie korzystał z nowej kwoty musi poinformować Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu i podać powód tej decyzji.Wniosek Beneficjenta o Płatność - prezentacja - pobierz plik

W związku ze zbliżającym się końcem kwartału przypominam Państwu, że należy złożyć wniosek beneficjenta o płatność w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia kwartału. Wniosek muszą złożyć wszystkie OPSy i PCPRy, które mają podpisaną umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.
W przypadku, kiedy:
1. Ośrodki nie otrzymały transzy z DWUP a wydatkowały własne środki składa się wniosek tak jakby wydawały środki z konta projektowego.
2. Ośrodki nie wydatkowały żadnych środków a wydatkowały wkład własny składa się wniosek i rozlicza wkład własny.
3. Ośrodki nie wydatkowały żadnych pieniędzy wykazują przepływ beneficjentów ostatecznych.
We wniosku o płatność w tabeli 8 i 9 "budżet państwa" są to środki otrzymane, jako dotacja z DWUP, a "budżet jednostki samorządu terytorialnego" jest to wkład własny.Wprowadzenie środków EFS do budżetu OPS/PCPR
Rada Gminy/Powiatu musi podjąć uchwałę o zwiększeniu budżetu OPS-u/PCPR-u o dotację na realizację projektu z PO KL.
Kwota dotacji powinna być wprowadzona jednorazowo do budżetu OPS/PCPR-u choć przychodzi w transzach.
Z chwilą podjęcia uchwały należy dotacje rozbić na rozdziały i paragrafy.
Kwota dotacji powinna być rozbita na rozdziały w momencie przekazywania dotacji na konto OPS/PCPR-u.
Przy kwalifikowaniu środków z PO KL na działy rozdziały paragrafy należy stosować Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.Ważne dokumenty:

1. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 15.09.2008
pobierz plik


2. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
pobierz plik


3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 19.09.2008
pobierz plik


4. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
pobierz plik


5. Wzór opisu dokumentu księgowego
pobierz plik


6. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
pobierz plik


7. Instrukcja do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
pobierz plik


8. Wniosek beneficjenta o płatność - www.efs.gov.pl/20072013/realizacja


Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion