drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Projekt systemowy DOPS w zakresie
podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej na lata 2007-2008
Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.3


1. Zakres tematyczny szkoleń:
 • Szkolenia obligatoryjne:
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Ustawa o pomocy społecznej
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Kontrakt socjalny
 • Szkolenia fakultatywne:
  • Zawiązywania grup wsparcia
  • Grup samopomocowych
  • Tworzenie spółdzielni socjalnych
  • Funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej
  • Wdrażania Centrum Aktywności Lokalnej
  • Pracy z osobą długotrwale bezrobotną
  • Pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi
  • Pracy z osobą po doświadczeniach traumatycznych
  • Pracy z rodziną w ujęciu systemowym
  • Pracy metodą konferencji grupy rodzinnej
  • Psychologicznych aspektów kierowania zespołem i jego motywowania
  • Zarządzania projektami systemowymi - sprawozdawczość merytoryczna, monitoring
  • Szkolenie dla służby finansowo księgowej - rozliczanie projektów systemowych; księgowość projektu
 • Doradztwo specjalistyczne obejmujące:
  • Superwizje psychologiczne indywidualne
  • Superwizje psychologiczne grupowe
  • Superwizje metodologiczne grupowe
  • Seminaria
  • Wizyty studyjne
  • Aktywną integrację projektów systemowych ops, pcpr, księgowości i rozliczania projektów oraz zawiązywania partnerstwa
2. Słowniczek terminów:

Szkolenie obligatoryjne
- osoba zgłaszająca się na przynajmniej jedno ze szkoleń obligatoryjnych obowiązana jest wziąć udział w 3 pozostałych szkoleniach obligatoryjnych, bez możliwości rezygnacji.

Szkolenie fakultatywne - udział nieobowiązkowy; uczestnictwo uzależnione jest od kolejności zgłoszeń, jednakże osoba deklarująca swój udział (formularz zgłoszeniowy) zobowiązuje się do uczestnictwa w danym szkoleniu.

Grupa samopomocowa - jest to grupa która posiada wspólne problemy, jej członkowie znajdują się w podobnej sytuacji, nikt w grupie nie sprawuje władzy, nie przewodzi jej, nie wyznacza celów, problemami grupy zajmują się sami jej członkowie pod bacznym okiem prowadzącego daną formę wsparcia. Prowadzący stara się pomóc danej grupie uporać się z problemami które ją nękają.

Superwizja - jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej. To wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań. Podczas superwizji dzielimy się z fachowcami swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądamy się ich pracy, oglądamy ich problemy, słuchamy stawianych przez nich pytań, a także skierowanych do nas informacji o naszej pracy. To, czego dowiadujemy się o sobie podczas sesji, może być zaskakujące i trudne do przyjęcia. Jednakże, to co dzieje się potem, na skutek uzyskania dostępu do ważnych dla nas informacji, zmusza do przemyślenia na nowo pewnych istotnych spraw. Efektem wyciągniętych z tego wniosków może być potrzeba dokonania zmian we własnym życiu, do czego nie zawsze jesteśmy gotowi.

Superwizje psychologiczne indywidualne/grupowe - doradca zatrudniony w ramach potrzeb projektu będzie dojeżdżał do instytucji (osoby) która zgłosi chęć oceny pracownika/ów pod względem kontaktów interpersonalnych.

Superwizje metodologiczne grupowe - doradca zatrudniony w ramach potrzeb projektu będzie dojeżdżał do instytucji która zgłosi chęć oceny pracownika/ów pod względem merytorycznym (rzetelne wykonywanie swoich obowiązków).

Seminaria - 4 jednodniowe obligatoryjne seminaria, w zakresie wymiany doświadczeń w realizacji projektów systemowych przez ops-y i pcpr-y oraz wdrażania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji.

Wizyty studyjne - 3-dniowe wizyty studyjne dla kadry kierowniczej oraz zarządzającej projektami, w instytucjach wdrażających nowe metody aktywnej integracji typu CIS, spółdzielnia socjalna etc.W 2007 r. - przewidziane jest trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 6 grup z zakresu:
 • I moduł: Aplikowanie o środki EFS,
 • II moduł: Budowanie projektu,
 • III moduł: Zarządzanie projektem.
Szkolenia obejmują łącznie 15 godzin zegarowych dla jednej grupy, będą one przeprowadzone w następujących terminach:
 • 21 - 23.11.2007 r.
 • 28 - 30.11.2007 r.
 • 03 - 05.12.2007 r.
 • 05 - 07.12.2007 r.
 • 10 - 12.12.2007 r.
 • 12 - 14.12.2007 r.
Celem szkolenia jest w:
 • I module - zwiększenie wiedzy na temat EFS w latach 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • II module - zwiększenie umiejętności i wiedzy na temat tworzenia projektu z PO KL,
 • III module - zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania i zarządzania zespołem projektowym.
W 2008 r. - zaplanowane są również szkolenia dla pracowników wyżej wymienionych jednostek z zakresu:
 • merytorycznych zmian w przepisach prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznych,
 • wsparcia psychospołecznego pracowników zajmujących się aktywną integracją,
 • wprowadzenia nowych metod aktywnej integracji społecznej,
 • pracy z trudnym i/lub specyficznym klientem,
 • pracy z rodziną,
 • specjalistyczne doradztwo,
 • szkolenia dla kadry kierowniczej i zarządzającej projektami systemowymi - budowanie projektu, sprawozdawczość merytoryczna i monitoring szkolenia dla służby finansowo-księgowej.
Informacje na temat szkoleń zaplanowanych na 2008 r. zostaną systematycznie uzupełniane na stronie internetowej.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion