drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / Realizacja Programu Integracji Społecznej - Etap IV

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)
PPWOW - PIS            Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


Etap IV - Konkursy

Po zatwierdzeniu przez MPiPS Planów Działania gmina może ogłaszać konkursy na zaplanowane przez siebie w Planie Działania usługi społeczne. Konkurs ogłaszany jest przez Wójta/Burmistrza gminy na usługi społeczne w 2 kategoriach: usługi o wartości poniżej 2000 euro oraz działania realizowane w ramach pełnej procedury programowej, tzw. CPP.

Wartość usług poniżej 2000 euro przeliczana jest według średnioważonego kursu euro w stosunku do złotego za ostatnie półrocze, podawanego dwa razy w roku przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.gov.pl).

Ogłoszenia konkursowe podawane są do publicznej wiadomości na dwa sposoby (w zależności od wartości zamówienia):
  • wysyłane są bezpośrednio do usługodawców (procedura uproszczona, poniżej 2000 euro) lub
  • publikowane na stronie internetowej gminy, w BIP, umieszczane na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, a także publikowane na naszej zakładce programowej na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
Termin składania ofert zwykle ustalany jest na 21 dzień od momentu publikacji ogłoszenia. Następnie wyznaczany jest termin spotkania Komisji konkursowej (powoływanej zarządzeniem Wójta/Burmistrza). W przypadku konieczności doprecyzowania warunków realizacji usługi Komisja konkursowa może poprosić wskazanego oferenta o dodatkowe spotkanie negocjacyjne. Najważniejsze kryteria, którymi zobowiązana jest się kierować Komisja konkursowa to:
  1. Wysoka jakość usługi
  2. Efektywność i ekonomiczność oferty
  3. Równe szanse dla posiadających odpowiednie kwalifikacje oferentów
  4. Przejrzystość procesu wyboru ofert
Ponadto Komisja konkursowa powinna kierować się kryterium innowacyjności, a także integracyjnym oraz aktywizującym charakterem usługi w odniesieniu do lokalnej społeczności.

Usługodawcy mogą składać oferty, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:
  1. Usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów.
  2. Usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion