drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / Wydarzenia

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)

CZY TU ZASZŁA ZMIANA?”

18 lutego 2009 r., w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sędzimirów k/Pielgrzymki odbyła się konferencja podsumowująca rok realizacji Programu Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Gospodarzem konferencji byli Wójt Gminy Pielgrzymka, pan Tomasz Sybis oraz pani Dorota Wild, Konsultant Regionalny PIS. Czytaj dalej>>


PPWOW - PIS            Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


04.08. br. Gmina Jemielno ogłosiła konkursy na usługi społeczne z zakresu:
  • Umożliwienie szerszego dostępu różnorodnych form aktywnego wypoczynku poprzez sport i rekreację oraz wycieczki dzieci i młodzieży z terenu gminy.
  • Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (np.: edukacja muzyczna, kulturalna, itp.).
  • Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych z terenu gminy.
Termin składania ofert mija 25.08.2008 r. Zapraszamy!30.07. br. gmina Przeworno rozstrzygnęła konkurs na usługę społeczną - Klub Aktywnego Seniora.Do 27 lipca br. gminy, które podpisały umowy na realizację usług, przekazały wnioski o zaliczki do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do DOPS. Oznacza to, że w pierwszej połowie sierpnia br. pierwsze środki finansowe znajdą się na kontach tych gmin.25 lipca br. pierwsza umowa w województwie na świadczenie usług o wartości powyżej 2000 euro została zaakceptowana przez radcę prawnego programu. Było to porozumienie zawarte przez gminę Radków. Mamy zatem zielone światło na finalizowanie wyborów komisji konkursowych w pozostałych gminach.Kolejny konkurs rozstrzygnięty. Gmina Pielgrzymka 16 lipca br. rozstrzygnęła konkurs na usługi społeczne. Komisja konkursowa zadecydowała o tym, że zaplanowane usługi będą realizowane przez 7 usługodawców. Zaplanowane usługi to:
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
- Organizacja festynów rodzinnych i konkursów mających na celu integrację osób reprezentujące różne grupy społeczne.
- Organizacja spotkań dotyczących aktywizacji, integracji mieszkańców mających na celu zwiększeni udziału osób starszych w życiu społecznym wsi pod hasłem "Z przeszłością w przyszłość".
- Szkolenia mieszkańców (min. 10-20 osób) w zakresie (10% alokacji): zakładania własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, tworzenie stowarzyszeń oraz warsztaty z pozyskiwana środków zewnętrznych na finansowanie działalności.
W pracach komisji konkursowej uczestniczył przedstawiciel RCWIP - Waldemar Weihs. Serdecznie dziękujemy!Gmina Przeworno rozstrzygnęła konkurs o wartości poniżej 2000 euro na usługę szkoleniową "Dwudniowe szkolenie dla mieszkańców gminy poświęcone podnoszeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych przy inicjowaniu i rozwijaniu działalności organizacji pozarządowych".Gmina Radków jako pierwsza rozpoczęła ocenę zgłoszonych ofert na realizację usług społecznych. Komisja konkursowa obradowała 1 oraz 7 lipca br. Do ogłoszonych 5 działań konkursowych wybrano 4 usługodawców. Na jedno z działań nie wpłynęła żadna oferta i konkurs na to działanie ogłoszono ponownie. Zaplanowane usługi to:
- Działania wspierające rodziny, np. porady prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne.
- Działania z zakresu organizacji wolnego czasu (dla grupy ok. 50 osób: dzieci, młodzież, dorośli): zajęcia rekreacyjno-sportowe, hobbystyczne, działania na rzecz poprawy wizerunku i urody.
- Zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży.
- Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i terapię.
W obradach komisji konkursowej w Radkowie uczestniczył przedstawiciel DOPS - p. Monika Kosior. Bardzo dziękujemy!Już 4 gminy z naszego województwa ogłosiły konkursy na zaplanowane przez siebie usługi. Są to gminy: Radków, Przeworno, Pielgrzymka, Wińsko. Kolejny etap realizacji programu polegać będzie na wyborze najlepszych ofert spośród zgłoszonych do konkursu. Wyboru będą dokonywały Komisje Konkursowe powołane zarządzeniami Wójtów/Burmistrzów.Do 3 lipca 2008 r. wszystkie gminy przekazały do Ministerstwa "Plany zapotrzebowania na środki", które wynikały z zapisów wcześniejszych Planów Działania. Zapotrzebowania na środki odzwierciedlają koszty planowanych usług społecznych w gminach, których realizatorzy wybierani będą na drodze konkursowej.Kolejne dwie gminy objęte programem opracowały i przekazały do Ministerstwa Plany Działania obejmujące 1/3 przyznanych im alokacji. Są to gminy Wińsko oraz Jemielno.W czerwcu zakończyły się partycypacyjne warsztaty we wszystkich pięciu gminach objętych Programem Integracji Społecznej. Aktualnie wszystkie Zespoły Zadaniowe, we współpracy z moderatorami, są w trakcie wprowadzania zmian i aktualizacji Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Planuje się, że wszystkie gminy zakończą prace nad strategiami do końca sierpnia i oficjalnie zatwierdzą nowe dokumenty uchwałami Rady Gminy do końca września. Wiązać się to będzie ze zwiększeniem puli środków oficjalnie przekazanych gminom. Od tego bowiem momentu gmina będzie mogła wydatkować już nie 1/3, a 100% przyznanej jej alokacji. Ruszyły warsztaty partycypacyjnego modelu budowania GSRPS z udziałem mieszkańców gmin pod opieką moderatorów. Prace warsztatowe zainaugurowała gmina Pielgrzymka, która zorganizowała spotkanie 10.IV.2008 r.Trzy gminy objęte Programem opracowały i przekazały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Plany Działania obejmujące 1/3 puli środków przyznanych im na realizacje usług społecznych oraz Plany Zapotrzebowania na Środki. Gminami tymi są: Pielgrzymka, Radków, Przeworno.Program Integracji Społecznej w województwie Dolnośląskim zainaugurowany został konferencją, która odbyła się 7 grudnia 2007 r. Swoją obecnością zaszczycili nas: Piotr Borys, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Piotr Klag, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Monika Kosior, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Jarosław Chołodecki, Kierownik Programu Integracji Społecznej, Ewa Gliwicka, Koordynator Programu Integracji Społecznej, Sławomir Zdziarski, specjalista ds. finansowych Programu Integracji Społecznej. Na konferencję przybyli liczni przedstawiciele 5 gmin wybranych z naszego województwa do uczestnictwa w Programie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele samorządu lokalnego - burmistrzowie i wójtowie zaproszonych do Programu gmin (Jemielno, Pielgrzymka, Przeworno, Radków, Wińsko) oraz pracownicy urzędów gminnych, którzy uczestniczyć będą we wdrażaniu i realizacji PIS na swoim terenie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z głównymi założeniami i celami Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i Programu Integracji Społecznej przedstawionymi przez zespół zarządzający PPWOW. Podczas spotkania przedstawione zostały dobre praktyki w zakresie pobudzenia aktywności społeczności lokalnej: praca z młodzieżą metodą skautingu (Akademia Przygody z Kłodzka), promocja regionu, edukacja turystyczna (Fundacja Doliny Baryczy z Milicza). Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli gmin, porozmawiania o istotnych problemach i sposobach ich rozwiązania, nawiązania współpracy.

Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion