Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląskie Żłobki
 
Informacje ogólne
Ze względu na brak lub niedostateczną ilość przystępnych cenowo (dofinansowanych) miejsc żłobkowych rodzice małych dzieci często rezygnują z powrotu na rynek pracy. W skutek podjętych działań w 7 gminach województwa dolnośląskiego zostaną utworzone nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W większości będą to gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie.

Pozwoli to rodzicom/opiekunom podjąć lub powrócić do aktywności zawodowej po przerwie związanej z narodzinami dziecka, a tym samym doprowadzi do zwiększenia zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Wsparcie dla 7 gmin przyczyni się również do wdrożenia i upowszechnienia trwałych rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego opiekunów dzieci.

W ramach projektu zakłada się utworzenie 5 nowych placówek żłobkowych (żłobków, oddziałów żłobkowych, 1 klub) oraz wsparcie 2 istniejących (zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc). Wsparciem zostanie objętych 187 osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, lub pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest przed wszystkim:
- Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, poprzez adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie przez 12 miesięcy, w tym poniesienie opłat za wyżywienie i pobyt dziecka, wynagrodzeń opiekunów i kadry zarządzającej.

- Stworzenie możliwości podjęcia pracy zawodowej osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo poprzez objęcie opieką żłobkową dzieci w wieku do lat 3, znajdujących się aktualnie pod ich opieką, co uniemożliwia im poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 36117
Liczba gości online: