Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005 - 2013
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 23 października 2013 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 - 2020. Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.pl i Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53–238 Wrocław, faxem na nr 71 770 42 20, zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2020@dops.wroc.pl lub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 105 do dnia 26 listopada 2013 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020.

 DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt) DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt)
Formularz Zgłaszania Opinii Formularz Zgłaszania Opinii
Program Konsultacji Program Konsultacji


Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005-2013 jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze polityki społecznej. Stanowi ona integralną część Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie działania należałoby podjąć, by mieszkańcy naszego województwa mogli w sposób jak najpełniejszy zaspokajać swe potrzeby i realizować własne scenariusze życiowe.

Zadaniem polityki społecznej powinno być stałe wzmacnianie potencjału społecznego mieszkańców danego terytorium w taki sposób, by byli oni w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy stojące przed nimi, by pragnęli i potrafili podejmować aktywne działania na rzecz dobra wspólnego w obrębie społeczności lokalnej, w której żyją. To także rozwiązania systemowe, mające na celu pomoc tym, którzy nie potrafią rozwiązać swych problemów samodzielnie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie potrafią sobie poradzić oraz działania na rzecz przywrócenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W realizacji tych zadań konieczna jest wzajemna współpraca zarówno jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli, jak i współdziałanie administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Tylko połączenie sił, wspólna realizacja programów i projektów na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska, gwarantuje skuteczność podejmowanych w obszarze polityki społecznej działań. Opracowanie Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej ma na celu ułatwienie koordynacji podejmowanych działań tak, by były one jak najbardziej efektywne.Pobierz plikDolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005 - 2013 »
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 5327
Liczba gości online: